Pmsterdam
Algemene voorwaarden
Gedeponeerd bij de KVK Amsterdam onder nummer 69355789
Paardentaxi Amsterdam / Paardentrailertraining Amsterdam

1. ALGEMEEN
1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
door deze voorwaarden beheerst. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons
overeengekomen worden.
1.2. Diensten: de prestaties waartoe Paardentaxi Amsterdam zich verbonden heeft, zoals het
vervoeren of trailertrainen van paarden en/of ponies worden geleverd /gedaan door
Paardentaxi Amsterdam aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd gesteld door
Paardentaxi Amsterdam aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van opdracht,
alsmede de werkzaamheden, die Paardentaxi Amsterdam voor Cliënt verricht en/of zal
verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten.
1.3. Cliënt de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, of op andere
wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Paardentaxi Amsterdam
aangeboden Diensten.
1.4 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, zover niet in
strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde
voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen.
1.5. Paardentaxi Amsterdam kan ten allen tijde haar voorwaarden wijzigen en/of aanpassen,
mits dit in overeenstemming is met het toepasselijke recht. De actuele Algemene
Voorwaarden worden op onze website gepubliceerd en op aanvraag toe gestuurd.
1.6. Reclames binnen 7 dagen na (transport)datum. Bij het niet binnen 7 dagen schriftelijk
ontvangen hiervan, mag Paardentaxi Amsterdam er vanuit gaan dat het transport of dienst
correct is uitgevoerd. Reclames ontvangen na 7 dagen hebben geen enkele juridische grond.
2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot
acceptatie van een aanmelding.
2.3. Aan alle in onze offertes, of mondelinge gedane aanbiedingen kan geen enkel recht
worden ontleend.
3. INSCHRIJVING EN DOORGANG DIENSTVERLENING
3.1. Inschrijvingen / dienstverlening worden slechts dan geacht door ons aanvaard te zijn,
wanneer wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen tenzij hierover andere
afwijkende (schriftelijke) afspraken gemaakt zijn.
4. UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING
4.1 Paardentaxi Amsterdam zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
Dienstverlening door Paardentaxi Amsterdam richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van
Paardentaxi Amsterdam en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Paardentaxi Amsterdam
staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogt resultaat.
4.2. Paardentaxi Amsterdam staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de
diensten door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is
afgesproken.
4.3.Cliënt is gehouden alle door Paardentaxi Amsterdam verlangde gegevens en informatie
te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van
belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de dienstverlening te verstrekken aan
Paardentaxi Amsterdam.
4.4. Paardentaxi Amsterdam is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien tijdens de
loop van de dienstverlening blijkt dat extra inspanningen nodig zijn. (bv. Het niet, of erg
slecht laden van paarden, waardoor van tijdverlies sprake wordt ).
4.5. Paardentaxi Amsterdam is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien cliënt
tijdens loop van de dienstverlening vraagt om aanpassing hiervan.
5. ANNULERING
5.1. Een boeking / opdrachtbevestiging is bindend. Er wordt een auto voor u gereserveerd.
Annulering van een opdracht is in de basis daarom niet mogelijk, tenzij een
dierenartsverklaring kan worden overlegd, geschreven in de Nederlandse of Engelse taal)
Annulering dient dan minimaal 5 dagen vóór aanvang dienstverlening te geschieden. Wij
zullen u 250,- in rekening brengen, tenzij het factuurbedrag lager is, dan zal het
factuurbedrag in rekening worden gebracht. Wanneer binnen vier dagen voor transport
wordt geannuleerd zonder overleg van een dierenartsverklaring dient het gehele
factuurbedrag te worden voldaan. (dag = 00.00 tot 23.59).
5.2. Bij annulering tijdens de opdracht, door omstandigheden die niets met de prestaties van
Paardentaxi Amsterdam van doen hebben, is de opdrachtgever het volledige geoffreerde /
gefactureerde bedrag verschuldigd.
5.3. Voor alle transporten geldt een reserveringsbetaling per gereserveerde dag van 25,-
euro direct na opdracht voor transport per trailer en een reserveringsbetaling van de helft van de ritprijs voor de vrachtwagen. Restbetaling is uiterlijk twee dagen voor aanvang transport.
5.4. In geval er op de route tol-maut-boot of over overige kosten gemaakt moeten worden die
vooraf voldaan kunnen worden zullen deze door de cliënt vooraf geregeld worden. Kosten
voor tol-maut-boot en overige kosten die tijdens het transport voorkomen waarvoor door
cliënt niet is betaald maar wel noodzakelijk voor voortzetting van het transport zullen achteraf
bij de cliënt in rekening gebracht worden.
6. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
6.1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
6.2. Wanneer wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen
vervoersdatum, - en/of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel
daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt
hier verstaan: iedere van onze wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid,
waardoor wij ons genoodzaakt achten van datum, data of tijd af te wijken, zoals verhindering,
barre weersomstandigheden, defect geraken van materieel of door ziekte.
6.3 Paardentaxi Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien
zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg
van overmacht, zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld.
Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet verwijtbare
tekortkoming van toeleveranciers van en/of derden die Paardentaxi Amsterdam voor de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt, transportmoeilijkheden, brand,
overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen
en bedrijfsstoringen bij Paardentaxi Amsterdam c.q. haar leveranciers, onvrijwillige storingen
of belemmeringen waardoor uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker
wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming
door haar leveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer)
kan nakomen.
6.4 In geval van overmacht aan de zijde van Paardentaxi Amsterdam worden haar
verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van Paardentaxi Amsterdam
langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst
door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zullen zijn.
6.5 Wij mogen paarden weigeren die ziek, drachtig, schimmel of een andere besmettelijke
aandoening hebben, verkouden of kreupel zijn. Wordt dit geconstateerd na aanrijden
ophaaladres zonder melding van cliënt vooraf, dan is de volledige betaling van de ritprijs als
zijnde volledig gereden transport verschuldigd.
6.6 Wanneer een paard ook door ons niet geladen kan worden blijft de betalingsverplichting
bestaan, Paardentaxi Amsterdam heeft een inspanningsplicht en geen resultaatverplichting.
7. BETALING
7.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het transport voorafgaand aan de
dienst te worden voldaan.
7.2 Indien het transport zoals in 7.1 vermeld niet voorafgaand aan de dienst is voldaan
behoudt Paardentaxi Amsterdam zich het recht het transport op te schorten tot aan betaling
of besluiten het transport niet uit te voeren.
8. TOEPASSELIJK RECHT
8.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
9. GESCHILLEN
9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig
beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde
burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is.
10. BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE OVEREENKOMST
10.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand
nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd,
waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk
schriftelijk geprotesteerd heeft.
10.2 Middels het betalen van de factuur bevestigd u bekend en akkoord te zijn met het in
deze Algemene Voorwaarden gestelde.
11. TARIEVEN
11.1. Tenzij anders vermeld zijn onze tarieven: • gebaseerd op levering van af ons bedrijf en
daar naar terug. • gebaseerd op diensten op ons bedrijf; • inclusief BTW en uitvoering
transport onder condities AVVC/CMR, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen.
11.2. Voor het uitvoeren van het transport en het uitvoeren van een trailertraining werken wij
met verschillende tarieven. Tarieven worden middels onze website of op aanvraag verstrekt.
Aan onze tariefstelling kan geen enkel recht worden ontleend.
12. TRANSPORT / ALGEMEEN RISICO
12.1. De wijze van transport wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan
ons is verstrekt, door ons als deskundige bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt
de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / schade/nalatigheid van de
vervoerder.
12.2. Onder de onder punt 12.1 genoemde schade vallen alle schades aan zowel paard,
materieel, chauffeurs, als ook schades aan de eventuele stallinggebouwen van het
laad/afleveradres.
12.3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport, worden slechts
uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen
dragen.
13. BETALING
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels
bankoverschrijving/betaalverzoek of contant zonder korting of middels verrekening,
voorafgaand aan de dienst te geschieden. of middels storting of in geval van onvoorziene
uitgaven die het nodig zijn om het transport voort te zetten, bijvoobeeld inzet dierenarts,
tolgelden, bruggelden, boottarieven, door overmaking op een door ons aangewezen
bankrekening binnen 5 dagen na factuurdatum.
13.2 Bij niet tijdige betaling mag Paardentaxi Amsterdam € 10,- extra in rekening brengen.
De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt. Bij niet-tijdige betaling wordt door ons aanspraak gemaakt op
vergoeding van vertragingsrente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
14. ONTBINDING
14.1 Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens
tekortkoming van Paardentaxi Amsterdam indien Paardentaxi Amsterdam, na een
deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn
gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en daarvoor krachtens de
overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
15. TENAAMSTELLINGEN
Bij Paardentaxi Amsterdam mag eveneens gelezen worden: Paardentrailertraining
Amsterdam